AED Airco -Energie- deskundige >12kW LET OP : AED

Inhoud

TER INFORMATIE
De functie Airco Energie deskundige vereist een zekere MATURITEIT en een degelijke praktijkgerichte koelkennis.
Toegangsvoorwaarden ( zie VEA) dienen we af te wegen aan de hand van Uw cv.

Een koelcertificaat verworven hebben is een goede startbasis.

INHOUD

Elementaire kennis van de regelgeving
Ingangscompetenties: –
Uitgangscompetenties: inzicht in de regelgeving en de verplichtingen van de AED
Achtergronddocument(en): Vlaamse en Europese wetgeving (http://navigator.emis.vito.be)
Inhoud:
• Schetsen ruimer kader: Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen
• Titel I en titel II van het VLAREM inzake koelinstallaties
• Energetische keuringsverplichting van airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW (titel II van het VLAREM)
• Inhoud en frequentie van de keuring van airconditioningsystemen en verplicht gebruik rekenblad (ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen)
• VLAREL (BVR van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu)
o Algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden voor airco-energiedeskundigen
o Aanvraag erkenning en retributie
o Algemene en bijzondere gebruikseisen voor airco-energiedeskundigen
o Schorsing en opheffing van de erkenning
o Controle door keuringsinstelling
• Certificeringsplichtige handelingen aan koelinstallaties (BVR 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici)
• EPB (voor nieuwbouw/verbouwing) en EPC (voor bestaande gebouwen): verschil; wanneer wel en wanneer niet EPC-certificaat opstellen (eigenaar op de hoogte brengen van wetgeving moest het niet in orde zijn)
• Invoering soorten energiedeskundigen: energiedeskundige type A, B, C en D (laatste in de nabije toekomst)
• Taken en verantwoordelijkheden energiedeskundigen
Elementaire kennis van de energiekengetallen
Ingangscompetenties: –
Uitgangscompetenties: Energiekengetalen kunnen interpreteren en weten hoe deze worden beïnvloed.
Achtergronddocument(en):
Inhoud:
• Koellast (W/m²)
• Factoren die de koellast beïnvloeden: aantal aanwezige personen, duur, oriëntatie gebouw, aanwezigheid van zonnewering
• U-waarde, k-waarde, R-waarde
• Graaddagen
• Convectie en stralingswarmte
• Latente en voelbare warmte
• Warmtebalans
• Enthalpie en entropie
• Richtwaarden energieverbruik: niet geïsoleerde woning, enkel het dak geïsoleerd, dak geïsoleerd en muren beperkt geïsoleerd, ventilatiesystemen A,B,C (C+,C++), D
• Warmteverlies en warmtewinst inschatten aan de hand van gebruikte materialen, oriëntatie, ligging…
• Hulpmiddelen voor energiekengetallen: Epicool, Energie+, …
Uitgebreide kennis m.b.t. het gebouw
Ingangscompetenties: –
Uitgangscompetenties: begrijpen welke factoren het energiegebruik in een gebouw kan beïnvloeden. Bv. het bouwtype herkennen, op basis van het bouwjaar een aantal parameters kunnen afleiden, …
Achtergronddocument(en):
Inhoud:
• Ontwerp van het gebouw:
o inplanting en ligging
o oriëntatie
o glasoppervlakte
o beheer van de warmtetoevoer door zoninstraling (bv. aanwezigheid van zonnewering),
o luchtdichtheid
o thermische isolatie (materialen, isolatiewaarde, dikte, …)
o compactheid
o thermische inertie
• Opmeting van het gebouw (o.a. beschermd volume, bruto oppervlakte)
• Bezettingsgraad
• Activiteiten (interne warmtebronnen)
• Ontwerp vs. gebruik/bestemming (behoefte) van het gebouw en de ruimten
• Verband tussen gebouwparameters en energiegebruik
• Kengetal en referentiekengetal
• Gebouwbeheersysteem (programmering, start/stop, verwarming versus koeling…)
• Meters (elektriciteit, energie)
• Isolatie van leidingen (materialen, isolatiewaarde, dikte, …)
Elementaire kennis i.v.m. verlichting
Ingangscompetenties: basiskennis elektriciteit
Uitgangscompetenties: begrijpen warmtelast verlichting, opsomming typen verlichting, daglicht intreding
Achtergronddocument(en):
Inhoud:
• Lichtsterkte, verband met vermogen (lumen/watt)
• Soorten verlichting: gloeilampen, ontladingslampen (startinrichtingen, voorschakelapparatuur, condensatoren), halogeenlampen, LED-verlichting
• Warmteafgifte door verlichting: lichtstroomberekeningen, geïnstalleerd vermogen, afgezogen armaturen
• Labels (LNE)
• Normen: zie AREI (afstemmen verlichting op toepassing)
• Invloed verlichting op totale koellast, mogelijkheden tot verbetering
Kennis i.v.m. elektriciteit
Ingangscompetenties: basiskennis elektriciteit
Uitgangscompetenties: kennis rond elektriciteit met toepassing op HVAC installatie, verschillende systemen, verbeteringsmogelijkheden
Achtergronddocument(en):
Inhoud:
• Basisbegrippen elektriciteit: stroom, spanning, weerstand, vermogen
• Verschillende elektriciteitsnetten: aardingsnetsystemen, monofasig en driefasig net
• Beveiligingen: automaten, differentieelschakelaars, contactoren
• Mono-fasige motoren: aanloopsystemen
• Driefasige motoren: direct start, ster-driehoek aansluiting, part-winding, soft-starter
• Toerentalregeling: spanningsregeling, frequentieregeling
• Softstarter, sterdriehoek verschil
• Energie-efficiëntie van motoren: kwartuurpiekvermogen, verbeteringsmogelijkheden
Uitgebreide koeltechnisch kennis
Ingangscompetenties: kennis van de werking van een koelinstallatie en van de verschillende onderdelen ervan
Uitgangscompetenties: in staat de koeltechnische installatie energetisch te beoordelen
Achtergronddocument(en): cursus Brussel Leefmilieu
Inhoud:
• Belang van het inschatten van het energieverbruik
• Begrippen: COP, SCOP, SPF, EER, ESEE.
• Directe en indirecte koeling, directe expansie
• Overzicht onderdelen en invloed van het energieverbruik: compressoren, verdampers, condensors, expansieventielen, nakoeler, …
• Invloed van onderhoud op het energieverbruik
• Log p/h diagram: theoretisch proces en praktisch proces, oververhitting, onderkoeling, condensatie, compressie, expansie, …
• Invloed van de verschillende parameters
• Compressoren: types, capaciteitsregeling, invloed op het energieverbruik, invloed van het isentropische en volumetrisch rendement op de COP.
• Koelmiddelen: ODP, GWP, TEWI, thermodynamische en chemische eigenschappen
• Oliën voor verschillende koelmiddelen, carterweerstand en invloed op energieverbruik, oliepressostaat, zichtglas en filterdroger
• Expansieventielen: gebruik, types, invloed op het energieverbruik (inwendige en uitwendige drukvereffening, elektronische ventielen, Mop-ventiel)
• Warmtewisselaars: statische verdampers, geventileerde verdampers, platenwarmtewisselaar, gladde en geribbelde buizen, lamellenafstanden voor diverse toepassingen, koeltorens, …
• Koelleidingverliezen
• Regelingen: HD en LD systemen
• Pump-down systeem
• Ontdooisystemen
• Warmtepompen
• Aanvullende begrippen: extra onderkoeling, …
Kennis i.v.m. afgifte-elementen koude
Ingangscompetenties: kennis van de werking van een koelinstallatie en van de verschillende onderdelen ervan
Uitgangscompetenties: kennis over de verschillende componenten en factoren die het energieverbruik beïnvloeden
Achtergronddocument(en): cursus Brussel Leefmilieu
Inhoud:
• Uitleg over de verschillende soorten en invloed op het energieverbruik:
• Actieve en passieve koelbalken
• Betonkernactivering
• VRF-systemen
• Ventilo -convector
• Elektro-convector
• Split- en multisplit-toestellen
• Rooftop
• Warmtepomp op waterlus
• Passieve koeling
Kennis i.v.m. afgifte-elementen warmte
Ingangscompetenties: kennis van de werking van een koelinstallatie en van de verschillende onderdelen ervan
Uitgangscompetenties: kennis over de verschillende componenten en factoren die het energieverbruik beïnvloeden
Achtergronddocument(en): cursus Brussel Leefmilieu
Inhoud:
• Uitleg over de verschillende soorten en invloed op het energieverbruik
• Monobloc
• Condensor op afstand
• Droge koeler
• Open en gesloten koeltoren
• Problematiek rond Legionellabacterie
Kennis i.v.m. indirecte koelsystemen
Ingangscompetenties:
Uitgangscompetenties: kennis over de verschillende systemen en factoren die het energieverbruik beïnvloeden
Achtergronddocument(en):
Inhoud:
• Overzicht soorten (ijswater, glycol, verschil directe/indirecte koeling (ook naar energieverbruik toe))
• Hydraulische inregeling, mengkranen, 3-wegkranen, bypass, KV-waarde
• Milieu- impact …
Kennis i.v.m. luchtbehandeling
Ingangscompetenties: kennis van een luchtbehandelingsinstallatie, herkent deze en kan de verschillende onderdelen benoemen
Uitgangscompetenties: kennis over de componenten van een luchtgroep en overzicht van de verschillende mogelijkheden i.v.m. bevochtiging, koeling, verwarming en de beïnvloeding van de energetische efficiëntie
Achtergronddocument(en):
Inhoud:
• h,x-diagram of het diagram van vochtige lucht, voorstelling van de verschillende toestandsveranderingen. Verschillende toestandsveranderingen in het diagram: mengen, verwarmen, koelen (droge en natte koeling), bevochtiging (o.a. adiabatische bevochtiging, ontvochtiger)
• Natte bol-, droge bol-temperatuur, dauwpunt, absolute en relatieve luchtvochtigheid
• Formule van Fanger: Uitleg over de invloedsfactoren
• Opbouw van de luchtgroep: bespreking van de verschillende componenten: ventilator, verwarmings- en koelbatterij, mengsectie, bevochtigingsectie. Geluidsdemper, eindornamenten (roosters)
• Invloed van de diameter van de luchtkanalen op het energieverbruik
• Invloed van het leidingnet en de verschillende onderdelen op het vermogen: buizen, hulpstukken, flexibels
• Filters: grof, fijn, absoluut, aanvangsdrukverlies en einddrukverlies over filters
• Luchtsnelheid (residentiëel, niet residentieel), aanzuigweerstand, uitblaasweerstand, soorten roosters, opstelling en worp. Geluidsnormen in en buiten gebouwen
• Ventilatoren: soorten, invloed op het energieverbruik en comfort a.d.h.v. de ventilatorkarakteristiek (axiaal, radiaal, direct aangedreven, riemaangedreven en draaisstroomventilatoren; voorwaarts, achterwaarts en rechtuitlopende schoepen). Invloed toerental op druk, debiet en vermogen
• Overzicht van de verschillende mogelijkheden om koude te recuperen: tegenstroomwarmtewisselaar, glycolbatterijen, roterend warmtewiel, heat-pipe, ecoblok (GEA Happel)
• Regeling van de luchtgroep: autonoom of deel van gebouwbeheerssysteem, CAV of VAV
• Invloed van de verdampingstemperatuur op het energieverbruik
• Dauwpunttemperatuur (dampdiffusie isolatie leidingen)
• Hygiëne: IDA-klasse (indoor air quality), legionella-problematiek
• Free cooling, adiabatische koeling, free chilling, SFP
• Normen en indeling in klassen van luchtbehandelingssystemen
• Validering van een installatie
• Onderhoud: aandachtspunten
Gebruik van meetinstrumenten
Ingangscompetenties: –
Uitgangscompetenties: kennis over de verschillende meetmethodes en hun specifieke eigenschappen
Achtergronddocument(en): presentaties meetapparatuur
Inhoud:
• Geven overzicht van de verschillende meetinstrumenten: druk, temperatuur, luchtsnelheid, debiet, …
• Kenmerken en beperkingen van de verschillende methodes
Gebruik van het rekenblad (uitgebreid)
Ingangscompetenties: –
Uitgangscompetenties: de energetische keuring kunnen uitvoeren d.m.v. het rekenblad.
Achtergronddocument(en): handleiding rekenblad
Inhoud:
• Overlopen afzonderlijke tabbladen in het rekenblad (komt ook aan bod tijdens de rest van de opleiding, zodat de kandidaat reeds tijdens de opleiding vertrouwd geraakt met de software)
• Maken van oefeningen

Opstellen van verdedigingspresentatie. Vormeisen.

Na deze lesdagen volgt een Theoretisch Examen + een aantal weken later de VERDEDIGING van een analyse op een bestaande installatie met bijhorende voorstellen tot energiebezuiniging voor een Jury.
Deze Jury dient Uw ingediende AIRCO installatie- project vooraf goed te keuren.(validatie).

Vlaanderen steunt via KMO -portefeuille ook dit project. B&T-Consult bvba is erkend met nummer DV O 109.627 U betaalt als KMO netto slechts 70% van de kosten. dwz 658,00 EUR
BTW is steeds integraal te regelen rechtstreeks door Uw bedrijf op ons bankrekening -nummer.

Dit Examen ( verdediging voor een jury) is minimum 3 weken NA de laatste les omdat een case opbouwen heel wat werk vraagt.

Deze verdediging zal plaats hebben op twee weken na de laatste lesdag in Wommelgem Timing volgt. Duurtijd max 1 uur per kandidaat.

Startdatum

di 30/05/2023

Duur

5 verschoven wo -dagen + verdediging gevallen- studie ( toepassing)

PLAATS

Wommelgem

Kosten

€ 940

Print